Privacy Statement

Privacy statement - Spilberg

Privacy Statement

Spilberg Development B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit Privacy Statement. Spilberg Development is gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 76 (1082 MA) te Amsterdam. Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Spilberg Development verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Spilberg Development kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst via openbare kanalen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een nieuwe werkkring. In alle gevallen zullen we uw gegevens conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement verwerken.

Welke gegevens verwerkt Spilberg Development?

Spilberg Development verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.

Bij inschrijving worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

 • CV, gegevens over opleiding en arbeidsverleden, beschikbaarheid en verlof;

 • overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Op het moment dat u voor of namens Spilberg aan het werk gaat:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs;

 • bankrekeningnummer;

 • indien van toepassing verwerkt Spilberg Development ten behoeve van haar opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u voor Spilberg Development werkt of hebt gewerkt als ZZPer, dan worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Zie voor verdere informatie daarover het COOKIE STATEMENT.

Waarom verzamelt Spilberg Development persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Spilberg Development gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van Spilberg Development;

 • om u te benaderen voor kennissessies (meet-ups) die voor u interessant zouden kunnen zijn;

 • om onze dienstverlening op een hoogwaardig niveau te kunnen houden c.q. te kunnen verbeteren;

 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling, detachering of werving en selectie;

 • een samenwerkingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren (zoals verwerking van gewerkte uren en betalingen);

 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever;

 • pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers;

 • voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat: 

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het gebied van privacy;

 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving; of

 • deze gegevens zijn verwerkt met uw toestemming.


Met wie kan Spilberg Development uw persoonsgegevens delen?

Spilberg Development kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de doeleinden zoals genoemd onder Waarom verzamelt Spilberg Development persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Spilberg Development passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn

Spilberg Development bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

U heeft u bij Spilberg Development ingeschreven in het kader van een (mogelijk) passende opdracht of nieuw dienstverband. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

U kunt uw persoonsgegevens zelf beheren via uw eigen portal op de website van Spilberg Development (www.spilberg.nl). Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via het portal. Uw gegevens worden definitief verwijderd uit de portal en u wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Spilberg Development.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende de daarvoor wettelijk geldende termijn  langer beschikbaar in een afgeschermde omgeving en uitsluitend om arbeidsrechtelijke, fiscale en of sociale zekerheidsrechtelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Beveiliging

Spilberg Development doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Spilberg Development doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Spilberg Development, sluit Spilberg Development een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

Indien u beschikt over uw eigen portal via www.spilberg.nl heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, verbeteren of verwijderen. Daarnaast heeft u recht op een afschrift van uw persoonsgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Spilberg Development.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Spilberg dan kunt u via fg@vibegroup.com of per brief (Vibe Group Netherlands B.V., t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, Gustav Mahlerplein 76, 1082 MA Amsterdam) contact opnemen. 

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan te geven door een email te sturen aan privacy@vibegroup.com. Vermeld in deze email in ieder geval uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en een omschrijving van de situatie. 

Wijzigingen Privacy Statement

Spilberg Development behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Spilberg Development.

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacybeleid hanteren. Spilberg Development is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud van deze sites.

BLIJF OP DE HOOGTE

Latest Insights